Obsługa techniczna osiedli

Zgodnie z Prawem budowlanym obowiązek kontroli instalacji elektrycznych dotyczy właścicieli i zarządcy obiektów budowlanych – z wyjątkiem obiektów mieszkalnych jednorodzinnych. Naszym klientom oferujemy pełną obsługę w ramach wykonawstwa pomiarów elektrycznych w budynkach różnych typów – mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, magazynowych, szkołach, szpitalach.

 

Nasze usługi kierujemy głównie do:

 

- właścicieli i zarządców obiektów

- wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

- zarządców obiektów użyteczności publicznej, sportowych

i dydaktycznych

Przeglądy elektryczne

Zgodnie z obowiązującym prawem, instalacja elektryczna wymaga okresowego przeglądu technicznego. Jego celem jest sprawdzenie instalacji elektrycznej i odgromowej pod względem stanu prawidłowości połączeń, ułożenia i izolacji przewodów, zabezpieczeń, środków ochrony przeciwporażeniowej, kompletności i dostępności oznaczeń, schematów, tablic.

 

Przedstawiamy Państwu tabelę obowiązujących

w prawie budowlanym przeglądów okresowych:

 Okres Przeglądów

Rodzaj Przeglądów

Wymagane Uprawnienia

Zgodnie z zaleceniami producenta

Kontrola prac wind

Konserwator lub inspektor DT

Dwukrotnie w czasie

sezonu grzewczego

Kontrola instalacji

grzewczej gazowej

Konserwator lub serwis producenta

Corocznie

Kontrola stałych urządzeń tryskaczowych

i przegląd gaśnic

Osoba posiadająca uprawnienia

w zakresie sprzętu przeciwpożarowego

Corocznie

Sprawdzenie technicznej sprawności budynków, budowli

i instalacji narażanych na niszczące działanie czynników

Osoba posiadajaca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności i zarejestrowana w IIB

Corocznie

Przegląd instalacji służącej ochronie środowiska

j.w.

Corocznie

Przegląd instalacji gazowej i pomiar szczelności instalacji gazowej

Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub uslug w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń gazowych

Corocznie

Kontrola kotłowni o mocy kotła powyżej 70KW

Konserwator lub serwis, inspektor dozoru technicznego

Corocznie

Przegląd przewodów kominowo-dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Mistrz kominiarski

Corocznie

Przegląd przewodów kominowych z ciągiem wymuszonym pracą urządzeń mechanicznych

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności

Corocznie

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Osoba posiadająca uprawnienia w zakresie sprzętu przeciwpożarowego

Co pięć lat

Kontrola stanu sprawności technicznej budynku i wartości użytkowej obiektu, jego estetyki i otoczenia

Osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności i zarejestrowana w IIB

Co pięć lat

Przegląd instalacji elektrycznej

i piorunochronowej

Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń elektrycznych

Copyright © 2015 Termo-Partner, Design by

Paul Design